Vitale livtag

v. Daniel Ancher Andersen 

Psykoterapeut, supervisor & personfaglig konsulent

CVR: 44273675


Kontakt

Tlf.: 28 49 50 15

Mail: kontakt@vitalelivtag.dk


Om mig

Jeg er en kreativ, autentisk, idérig og engageret igangsætter, som ikke er bange for at tænke uden for boksen.

Min drivkraft er at bevæge og inspirere mennesker, at tænde glød og gejst i ildsjæle, med egen vitalitet som brændstof.

Mit mål er at motivere mennesker til at realisere egne potentialer.

Ved, gennem øget selvindsigt, og opdagelsen af egne ressourcer, at tage hånd om tilværelsen og skabe positive forandringer - både i arbejds- og privatliv.


Hvad er Vitale livtag?

Vitale livtag er en konsulent- og vejledningsvirksomhed baseret på en anerkendende og assertiv tilgang til samarbejde - og samspillet mellem mennesker. Hvad end det gælder privatlivets sorger og glæder, ønsket om et værdsat og velfungerende arbejdsliv - eller andet af relevans.

Centralt i denne sammenhæng er begreberne ArbejdsLivsKvalitet + LivsKvalitetsBevidsthed, og gennem dem fokus på hvad der skaber balance og trivsel - privat og professionelt - samt i spændingsfeltet mellem disse og andre afgørende livs-områder.


Vitale livtag tilbyder en systematisk og metodisk, samt kreativ og ressource-orienteret måde  at arbejde med egen trivsel og livstilfredshed,  ud fra en række personfaglige temaer  individuelt eller i fællesskab - privat/personligt eller job-relateret.


Vitale livtag som tilgang

Vitale livtag er i sin essens en eksistentiel indgangsvinkel til coaching, sparring, organisatorisk udvikling mm. Dette indebærer et værdisæt med grundlæggende fokus på mellemmenneskelig etik og integritet.

- Det vitale er det livsvigtige, det livsnødvendige, det essentielle, fundamentale, centrale, relevante, væsentlige, afgørende. Med skarpt blik for aktuelle/generelle personlige forudsætninger for trivsel og vækst.

- Med fokus på potentialet i vitalitetens "rå-materiale": livskraft, grokraft, livsduelighed, livsmod, energi, engagement, empowerment, drivkraft, gnist, gejst, brændstof, kendskab til egen vilje, styrker, ressourcer, selvtillid, tiltro, udfoldelsesmuligheder.

- Livtag er aktivt at tage hånd om, prøve kræfter med, risikovillighed, forholde sig til, tage ansvar for, handlekraftighed, ejerskab, personligt lederskab, sætte retning, holde kursen, holde roret, tydelig hensigtsmæssig kommunikation. 


Min motivation for at styrke de kompetencer og forudsætninger, der skal til for at skabe grobund for bedst mulig arbejdslivskvalitet, er i høj grad funderet i såvel personlige erfaringer, som personfaglige ekspertiser.

Mine egne arbejdslivs-relaterede kriser, personlige omkostninger, mentale belastninger og følelsesmæssige følgevirkninger, udgør en betydelig del af drivkraften bag Vitale Livtag. 


"Når trivslen trykker..."  

- se personlig fortælling nedenfor

Overkommelige omkostninger....  

Der er dyre lærepenge i tab af trivsel – både for det enkelte menneske, men også for de virksomheder og organisationer som ikke har øje for "usynlige" faktorer der præger arbejdsmiljøet. Herunder kommunikations-kulturer og sociale dynamikker, som kan skabe ugunstige vilkår for arbejdslivsglæden og medarbejdertrivslen.

Og det er lige præcis dette Vitale livtag kan være med til at stille skarpt på – med kvalificeret personfaglig sparring, nye perspektiver på eksisterende blinde vinkler, og konkrete redskaber til at rette op på det som går skævt. 

En rettidig investering i trivsel, er at værne om sin virksomheds ressourcer – både materiale og menneskelige.

Har I reelt råd til at lade være? 

....eller at overkomme omkostningerne?

Mit eget arbejdsliv har været lærerigt og berigende - personligt og fagligt. Men også udfordrende - især på det personlige plan.

Jeg har, som mange andre, oplevet hvordan virksomheders visioner og værdier ikke altid efterleves i hverdagen.

Jeg har set ledere kæmpe for deres egen overlevelse, samtidigt med at menige medarbejdere krampagtigt holder fast i deres egen eksistensberettigelse.

Jeg har erfaret at konstruktiv kommunikation ikke er en selvfølge, uanset hvor veluddannet eller fagligt funderet man er.

Jeg har set de mest kompetente kollegaer og engagerede ildsjæle langsomt brænde ud, på grund af usunde arbejdsmiljøer i u-rummelige rammer. Jeg har selv været en af dem.

Og jeg har arbejdet mig tilbage til trivsel og livsmod - til trods.

Vitale livtag tilbyder konsulentbistand inden for følgende områder:

Kompetenceudvikling 

og undervisningsforløb 

 • Empowerment- og ressource-orienterede anerkendende tilgange til samarbejdet med andre mennesker, kollegialt og/eller socialfagligt.

 • Konstruktiv kommunikation, anerkendende og assertiv adfærd, personfaglig selvrefleksion, psykologisk tryghed og team-trivsel.

 • Personlig afklaring ift. trivsel og arbejdslivskvalitet, med fokus på balancering mellem centrale livsområder, personlige værdier og integritet mm.

 • Recovery-orienteret rehabilitering, med fokus på forståelsen af recovery som personlig proces og samtidige systematiske tilgang, til at sikre respektfuldt og ligeværdigt samarbejde og samskabelse i social- og sundhedsfaglige indsatser.
 • Undervisningsforløb med fokus på livsmestring og personlig recovery. Ud fra en lang række relevante temaer som relationer, personlige potentialer, identitet og selvopfattelse, selvværd og selvtillid, motivation og målsætning, kreativitet, narrativer og livshistorier mm.

Organisatorisk udvikling      

og strategisk implementering

 • Sparring og konsulentbistand ift. udvikling af recovery-orienterede organisationer - herunder udvikling og implementering af peer-støtte.
 • Forandringsledelse og strategisk omlægning/kompetenceudvikling omkring recovery-orienteret rehabilitering.
 • Formulering af strategier og procesplaner, samt facilitering af forandrings-processer og strategiske implementerings-tiltag.

Supervision                     

og sparring 

 • Personfaglig sparring, supervision og vejledning, individuelt eller i grupper/teams. Med fokus på afdækning af det som er aktuelt og centralt for dig,      dit team, din virksomhed, din organisation mv.
 • Supervision og sparring i teams. Alle temaer kan tages op. Tilgangen er anerkendende og systemisk, med grundlæggende fokus på psykologisk tryghed, konstruktiv kommunikation, samspillet i gruppen, og de enkelte deltageres eget-ansvar.
 • Individuel supervision og sparring. For ledere, medarbejdere eller privatpersoner. Et personfagligt refleksionsrum med fokus på det som er relevant for dig ift. din trivsel og personlige processer eller andet.

Ide-udvikling                           

og proces-facilitering

 • Når nye tanker skal tænkes, ideer udvikles, strategier søsættes, og forandringer undfanges, kræver det både kreative frirum og systematiske implementerings-tiltag, for metodisk at omsætte visioner til virkelighed.

 • Kvalificeret facilitering af kreative og strategiske udviklings- og implementerings-processer kan være et værdifuldt bidrag i forhold til at få øje på eventuelle faldgruber, udfolde potentialer og få alle relevante ressourcer og ekspertiser på banen, så organisationer og virksomheder kan "spille sig selv gode".

 • Om det er udvikling af undervisnings-koncepter, fokus på arbejdsplads-kultur og medarbejdertrivsel, strategiske overvejelser og organisatoriske implementeringstiltag - eller blot et behov for alternative perspektiver på en proces/problemstilling - så kan Vitale livtag byde ind med kreative vinkler - og bidrage til formuleringen/udformningen af konkrete handlemuligheder.

Hvilke livtag venter dig?

Klik på nedenstående knapper for inspiration

 • Personfaglig sparring og supervision med fokus på afdækning af det som er aktuelt og centralt for dig, dit team, din virksomhed, din organisation mv.
 • Psykologisk tryghed og team-trivsel 
 • Sparring og vejledning - individuelt eller i grupper/teams
 • Leder-sparring/coaching
 • Psykologisk tryghed og konstruktiv kommunikation
 • Konflikthåndtering kontra konstruktiv kontakt 
 • Assertiv adfærd
 • Tolkninger, og at tjekke dem af
 • Direkte dialog 
 • Tydelighed, og troværdighed 
 • Gruppedynamik og grænser 
 • Kompetenceudvikling - f.eks. med fokus på personfaglig selv-refleksion og kommunikations-færdigheder
 • Personligt fokus - trivsel, ressourcer, kommunikation, relationer mm.
 • Motivation og målsætning
 • Kreativ coaching: visuel, narrativ, lyrisk, fysisk aktiv, kreativ tilgang til ny-orientering, opdagelse af ressourcer, alternative perspektiver/potentialer mm.