Vitale livtag er en værdibaseret konsulentvirksomhed, hvis sigte er at understøtte trivsel og udvikling;  personligt og professionelt, individuelt og i fællesskab


Vitale værdisætninger

 • Værdighed
 • Integritet
 • Tillid
 • Autenticitet
 • Lederskab
 • Empati

Vision og drivkraft

Min drivkraft er at bevæge mennesker, fysisk og følelsesmæssigt.

Mit ønske er at inspirere og motivere mennesker til at realisere egne potentialer -  og, med kontakt til egen livskraft, skabe værdifulde og værdsatte tilværelser.


Fagligt fundament

Jeg er en rutineret underviser og medlevende formidler, med solid social-faglig ballast indenfor blandt andet neuro-psykologi/pædagogik, og recovery-orienteret rehabilitering.

Som uddannet psykoterapeut er mit faglige fundament det kontaktfulde arbejde omkring personlig udvikling og selvrefleksion.

Som supervisor og proces-facilitator er jeg fordomsfrit undersøgende, analytisk og anerkendende, åbent undrende, og nysgerrigt udfordrende. 
Mission 

Missionen er at øge menneskers oplevelse af, samt evne til, at skabe trivsel og livskvalitet, både privat og professionelt. Gennem fokus på personfaglig selv-refleksion, udvikling af kommunikative kompetencer, samt styrkelse af det personlige lederskab.


Målsætning

Målsætningen er at understøtte den samlede arbejdslivskvalitet, ved at bidrage til et godt arbejdsmiljø med størst mulig psykologisk tryghed. Gennem fokus på konstruktiv kommunikation og tillidsfuld feedback kultur, baseret på forståelsen af, at trivsel både er et fælles anliggende og et individuelt ansvar.


Meningsfulde metoder

Meningsfuldhed er en vigtig motivationsfaktor. Vores tid og energi er værdifuld, og skal vi investere vores ressourcer i nye tiltag, så skal det give mening. Vitale livtag arbejder ud fra en primært praksis-orienteret tilgang, hvor teori og metoder først og fremmest skal give mening, og skabe meningsfuldhed for dig.  


Relevans og reel værdi

Forskellige forandringstiltag og faglige tilgange, skal skabe reel værdi for de mennesker som investerer tid, energi og engagement i at arbejde med sig selv, sit team, sin organisation mv. Derfor tager Vitale livtag afsæt i at afdække det som er vigtigt og væsentligt for dig - og hvad der aktuelt er relevant i din kontekst.


Vitale livtag tilbyder konsulentbistand inden for nedenstående områder

Kompetenceudvikling 

og undervisningsforløb 

 • Empowerment- og ressource-orienterede anerkendende tilgange til samarbejdet med andre mennesker, kollegialt og/eller socialfagligt.

 • Konstruktiv kommunikation, anerkendende og assertiv adfærd, personfaglig selvrefleksion, psykologisk tryghed og team-trivsel.

 • Personlig afklaring ift. trivsel og arbejdslivskvalitet, med fokus på balancering mellem centrale livsområder, personlige værdier og integritet mm.

 • Recovery-orienteret rehabilitering, med fokus på forståelsen af recovery som personlig proces og samtidige systematiske tilgang, til at sikre respektfuldt og ligeværdigt samarbejde og samskabelse i social- og sundhedsfaglige indsatser.
 • Undervisningsforløb med fokus på livsmestring og personlig recovery. Ud fra en lang række relevante temaer som relationer, personlige potentialer, identitet og selvopfattelse, selvværd og selvtillid, motivation og målsætning, kreativitet, narrativer og livshistorier mm.

Organisatorisk udvikling      

og strategisk implementering

 • Sparring og konsulentbistand ift. udvikling af recovery-orienterede organisationer - herunder udvikling og implementering af peer-støtte.
 • Forandringsledelse og strategisk omlægning/kompetenceudvikling omkring recovery-orienteret rehabilitering.
 • Formulering af strategier og procesplaner, samt facilitering af forandrings-processer og strategiske implementerings-tiltag.

Supervision                     

og sparring 

 • Personfaglig sparring, supervision og vejledning, individuelt eller i grupper/teams. Med fokus på afdækning af det som er aktuelt og centralt for dig,      dit team, din virksomhed, din organisation mv.
 • Supervision og sparring i teams. Alle temaer kan tages op. Tilgangen er anerkendende og systemisk, med grundlæggende fokus på psykologisk tryghed, konstruktiv kommunikation, samspillet i gruppen, og de enkelte deltageres eget-ansvar.
 • Individuel supervision og sparring. For ledere, medarbejdere eller privatpersoner. Et personfagligt refleksionsrum med fokus på det som er relevant for dig ift. din trivsel og personlige processer eller andet.

Ide-udvikling                           

og proces-facilitering

 • Når nye tanker skal tænkes, ideer udvikles, strategier søsættes, og forandringer undfanges, kræver det både kreative frirum og systematiske implementerings-tiltag, for metodisk at omsætte visioner til virkelighed.

 • Kvalificeret facilitering af kreative og strategiske udviklings- og implementerings-processer kan være et værdifuldt bidrag i forhold til at få øje på eventuelle faldgruber, udfolde potentialer og få alle relevante ressourcer og ekspertiser på banen, så organisationer og virksomheder kan "spille sig selv gode".

 • Om det er udvikling af undervisnings-koncepter, fokus på arbejdsplads-kultur og medarbejdertrivsel, strategiske overvejelser og organisatoriske implementeringstiltag - eller blot et behov for alternative perspektiver på en proces/problemstilling - så kan Vitale livtag byde ind med kreative vinkler - og bidrage til formuleringen/udformningen af konkrete handlemuligheder.

Hvilke livtag venter dig?

Klik på nedenstående knapper for inspiration

 • Personfaglig sparring og supervision med fokus på afdækning af det som er aktuelt og centralt for dig, dit team, din virksomhed, din organisation mv.
 • Psykologisk tryghed og team-trivsel 
 • Sparring og vejledning - individuelt eller i grupper/teams
 • Leder-sparring/coaching
 • Psykologisk tryghed og konstruktiv kommunikation
 • Konflikthåndtering kontra konstruktiv kontakt 
 • Assertiv adfærd
 • Tolkninger, og at tjekke dem af
 • Direkte dialog 
 • Tydelighed, og troværdighed 
 • Gruppedynamik og grænser 
 • Kompetenceudvikling - f.eks. med fokus på personfaglig selv-refleksion og kommunikations-færdigheder
 • Personligt fokus - trivsel, ressourcer, kommunikation, relationer mm.
 • Motivation og målsætning
 • Kreativ coaching: visuel, narrativ, lyrisk, fysisk aktiv, kreativ tilgang til ny-orientering, opdagelse af ressourcer, alternative perspektiver/potentialer mm.